Algemene Voorwaarden VIS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage

van

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING SCHEVENINGEN

h.o.d.n. VIS’ LAND-ROVER SUPPLIES

Artikel 1Definities
THS/VLSTechnische Handelsonderneming Scheveningen, tevens handelend onder de naam Vis’ Land-Rover Supplies
CliëntNatuurlijk- of rechtspersoon alsmede zijn of haar rechtsopvolgers die een opdracht geven danwel anderszins een overeenkomst aangaan met THS/VLS;
OvereenkomstHet geheel van werkzaamheden c.q. leveringen dat door de cliënt aan THS/VLS is opgedragen.
Artikel 2Toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden
Lid 1-
Deze bepalingen zijn toepasselijk op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten met en leveringen door THS/VLS.
Lid 2-
Afwijkingen van onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn slechts mogelijk indien nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen, met uitzondering van de onder artikel 7 genoemde garantiebepalingen, die te allen tijde blijven gehandhaafd.
Artikel 3Ter zake van aanbiedingen
Lid 1-
Alle door THS/VLS gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Aanbiedingen worden slechts op verzoek van cliënt schriftelijk gedaan.
Lid 2-
THS/VLS behoudt zich het recht voor gequoteerde prijzen te wijzigen. Goederen en diensten worden in rekening gebracht op basis van de geldende prijzen per factuurdatum. Indien zich prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten, belastingen en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in valuta, danwel ten gevolge van enig andere omstandigheid buiten de invloedsfeer van THS/VLS, worden de prijsverschillen aan cliënt doorberekend. Zulks evenwel met dien verstande, dat zijnerzijds de cliënt het recht heeft, mits terstond na kennisneming van een prijsverhoging van meer dan 20%, om de verstrekte opdracht terug te nemen waarbij cliënt gehouden blijft het reeds voor de prijsverhoging gepresteerde te vergoeden op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.
Lid 3-
Voor alle offerten en prijsopgaven geldt de aanbieding af Scheveningen, tenzij anders is overeengekomen.
Lid 4-
Verzending of transport geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor risico van cliënt. THS/VLS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van transport door derden.
Lid 5-
Het doen van offerte of prijsopgave brengt geenszins met zich mede de plicht de gevraagde goederen of diensten ook daadwerkelijk te leveren, tenzij THS/VLS vooraf schriftelijk tot acceptatie is overgegaan.
Lid 6-
Gebruikte onderdeelnummers kunnen slechts worden gezien als referentie of leidraad ter identificatie.
Lid 7-
Aanbiedingen terzake van revisie of anderszins levering van goederen waarbij inname van een oude unit is vereist, geschieden onder het nadrukkelijke voorbehoud dat de ter inname aangeboden unit van eenzelfde merk en type is, op normale wijze is te reviseren en geen ernstige gebreken vertoont en waarvan de vitale delen niet zijn gebroken of gescheurd, onherstelbaar zijn versleten, gelast of op andere wijze zijn beschadigd of incompleet zijn. Indien de ter inname aangeboden unit niet voldoet aan de hiervoor gestelde eisen, dan komen de hogere kosten ten laste van cliënt. Een en ander brengt met zich mede, dat THS/VLS te allen tijde gerechtigd is een waarborg, statiegeld of anderszins een zekerheid van cliënt te verlangen, tot het moment dat de oude unit ook daadwerkelijk is ingeleverd en op eventuele gebreken is onderzocht.
Artikel 4Ter zake van levertijd
Lid 1-
De levertijd van goederen wordt in beginsel slechts bij benadering opgegeven, evenals de reparatieduur van ter reparatie aangeboden automobielen of onderdelen daarvan.
Lid 2-
Slechts indien de levertijd schriftelijk is overeengekomen is deze bindend, met dien verstande dat bij overschrijding van de schriftelijk overeengekomen termijn met zes weken of meer, de cliënt het recht heeft de koopovereenkomst of opdracht te annuleren, zonder evenwel aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding, welke annulering per aangetekend schrijven dient te geschieden en waarbij cliënt gehouden blijft het reeds gepresteerde te vergoeden.
Lid 3-
Indien de levertijd door overmacht vertraagd wordt en deze vertraging naar het oordeel van THS/VLS van tijdelijke aard is, kan THS/VLS de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot deze overmachtsituatie zich niet langer voordoet. Indien voornoemde periode de drie maanden overschrijdt is cliënt gerechtigd de overeenkomst middels een aangetekende brief te ontbinden. In dit geval neemt de overeenkomst een einde zonder dat cliënt recht heeft op schadevergoeding van THS/VLS. Cliënt blijft gehouden het reeds gepresteerde te vergoeden.
Lid 4-
In alle gevallen verplicht THS/VLS zich evenwel te trachten afspraken ten aanzien van levertijd, dan wel de door cliënt wenselijk geachte levertijd na te streven.
Artikel 5Ter zake van reparatie en onderhoud
Lid 1-
De opdracht tot uitvoering van reparatie of onderhoud wordt mondeling dan wel schriftelijk verstrekt aan THS/VLS.
Lid 2-
De reparatie- of onderhoudsduur en de prijs van de ter reparatie of onderhoud aangeboden automobielen of onderdelen daarvan, worden slechts bij benadering gegeven, tenzij anders is overeengekomen.
Lid 3-
Indien de bij benadering gegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient THS/VLS contact met cliënt op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. Cliënt is in dat geval gerechtigd de opdracht terug te nemen, waarbij cliënt gehouden blijft het reeds gepresteerde te vergoeden.
Lid 4-
Indien cliënt na ontvangst van bericht van gereedkoming van de werkzaamheden aan een automobiel deze niet binnen drie dagen ophaalt, is cliënt stallingskosten verschuldigd. Voornoemde stallings-kosten gelden conform het op dat moment geldende tarief met een minimum van € 5.00 per dag.
Lid 5-
Vervangen materialen of zaken worden eigendom van THS/VLS tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, een en ander met inachtneming van lid 6.
Lid 6-
Indien tijdens werkzaamheden aan een automobiel of onderdelen daarvan milieu belastende delen worden vervangen of op enigerlei andere wijze schadelijke stoffen vrijkomen, waarbij deze vervangen delen of schadelijke stoffen binnen het bedrijf van THS/VLS achterblijven, zal THS/VLS gerechtigd zijn een heffing in rekening te brengen voor het op milieuverantwoorde wijze afvoeren van deze delen of stoffen. Het tarief voor deze milieuheffing zal overeen dienen te komen met de werkelijke kosten die het afvoeren van deze voor het milieu schadelijke delen of stoffen door een erkend en daartoe aangewezen bedrijf met zich mee zal brengen. Indien cliënt ertoe besluit de schadelijke delen en stoffen zelf af te voeren, geschiedt dit voor rekening en risico van cliënt. Cliënt vrijwaart THS/VLS in dat geval van eventuele aanspraken van derden.
Artikel 6Ter zake van betaling
Lid 1-
De schulden van cliënten worden gezien als brengschulden. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin de prijzen en overige kosten zijn overeengekomen en/of zijn gefactureerd.
Lid 2-
THS/VLS maakt nadrukkelijk gebruik van een eigendomsvoorbehoud, in die zin, dat de door THS/VLS geleverde goederen pas dan eigendom worden van cliënt, nadat deze zijn schulden heeft voldaan door volledige betaling van de factuur die betrekking heeft op de geleverde goederen. Tot het moment van volledige betaling blijven de geleverde goederen die op de betreffende factuur zijn vermeld eigendom van THS/VLS en dient cliënt deze goederen ter beschikking te houden voor teruggave aan THS/VLS. Indien cliënt het geleverde reeds in gebruik heeft genomen, zal bij teruggave een verrekening plaatsvinden ter compensatie van de door het gebruik ontstane waardevermindering.
Lid 3-
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling contant te geschieden bij aflevering van de goederen, danwel onmiddellijk na het verrichten van de diensten.
Lid 4-
Bestellingen door cliënten buiten Nederland dienen vooraf te worden betaald, evenals bestellingen en reparatieopdrachten met een geraamde waarde boven € 5.000,00, welke ook door in Nederland gevestigde cliënten vooraf dienen te worden voldaan, tenzij de wet anders bepaalt. Als contante betaling vooraf wordt in dit verband ook geaccepteerd een onherroepelijke bankgarantie van een binnen Nederland gevestigde bank, ter keuze danwel ter goedkeuring van THS/VLS.
Lid 5-
Goederen die normaal niet op voorraad worden gehouden en die speciaal voor cliënt moeten worden besteld, alsmede goederen die wel op voorraad worden gehouden doch niet in de door cliënt gewenste kwantiteit, dienen te worden betaald alvorens tot bestelling zal worden overgegaan. Bestellingen boven een bedrag van € 500,00 behoeven evenwel slechts te worden aanbetaald. De hoogte van de vooruit te betalen som wordt alsdan gesteld op 10% van de verkoopprijs, bij onbekendheid waarvan de aanbetaling 10% zal bedragen van de veronderstelde verkoopprijs, een en ander evenwel met inachtneming van het hiervoor in lid 4 gestelde.
Lid 6-
Op alle geleverde goederen of verrichte diensten is betaling van het op het moment van de levering geldende tarief van de omzetbelasting verschuldigd. Levering van goederen tegen het 0%-tarief is evenwel mogelijk, echter uitsluitend tegen overlegging van een deugdelijk exportdocument, een en ander ter beoordeling van THS/VLS.
Lid 7-
Indien cliënt ondanks het hiervoor gestelde het factuurbedrag na een termijn van 30 dagen na factuurdatum niet heeft voldaan, is cliënt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Cliënt is alsdan eveneens een rente verschuldigd van 2% op jaarbasis, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. Indien cliënt na sommatie in gebreke blijft met volledige betaling komen alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 48,40, tenzij de wet anders bepaalt.
Lid 8-
Onverminderd het recht van retentie zal THS/VLS bij het uitvoeren van een reparatieopdracht, waarbij het vermoedelijk in rekening te brengen bedrag ten minste € 500,00 bedraagt, gerechtigd zijn om voor de aanvang van de werkzaamheden een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen. De cliënt is evenwel gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie danwel een andere voor THS/VLS aanvaardbare zekerheid.
Lid 9-
Teruggave van geleverde goederen en creditering van de koopsom is slechts mogelijk in de periode van ten hoogste veertien kalenderdagen na ontvangst van de goederen, mits de ter terugname aangeboden goederen, alsmede de verpakking daarvan zich in ongeschonden staat bevinden. Goederen die speciaal voor cliënt zijn besteld en die geen deel uitmaken van de normale voorraad van THS/VLS, alsmede electronische delen worden niet teruggenomen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Na afloop van de hiervoor genoemde periode van veertien dagen aanvaardt THS/VLS geen enkele verplichting tot terugname en creditering van eerder geleverde goederen, anders dan overeenkomstig de hierna in artikel 7 genoemde garantiebepalingen. Indien na overleg toch wordt besloten tot terugname van de goederen na genoemde periode van veertien kalenderdagen, zal er een aftrek van 15% afhandelingskosten worden toegepast.
Lid 10-
Onverminderd het recht op nakoming te vorderen van cliënt, zal het recht op schadevergoeding ingeval een door THS/VLS met cliënt gesloten overeenkomst door cliënt wordt geannuleerd, een onverbrekelijk deel uitmaken van die overeenkomst, weshalve de vordering tot schadevergoeding in zodanig geval wordt beschouwd als een vordering tot nakoming van de overeenkomst waarop de hiervoor genoemde condities onverkort van toepassing zijn.
Artikel 7Ter zake van garantie
Lid 1-
Op alle nieuwe, gereviseerde of op ruilbasis geleverde goederen die zijn geleverd en gefactureerd door THS/VLS geldt een garantietermijn van drie maanden na factuurdatum, tenzij een langere garantietermijn is overeengekomen, waarvan nadrukkelijk op de factuur melding moet zijn gemaakt. Garantie geldt slechts voor materiaalfouten, fouten in fabricage en/of passing, evenwel slechts nadat een garantieclaim door THS/VLS is geaccepteerd. Ter garantie aangeboden goederen dienen op kosten van de cliënt te Scheveningen te worden aangeboden. Kosten voor de- en montage zijn nadrukkelijk uitgesloten, tenzij het hierna in lid 3 gestelde van toepassing is. THS/VLS aanvaardt geen claims ter zake van niet door haar geleverde goederen. Garantieclaims kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen, indien deze worden ingediend door de oorspronkelijk op de factuur vermelde cliënt.
Lid 2-
De garantie bestaat uit het kosteloos ter beschikking stellen van vervangende goederen, danwel het crediteren van het oorspronkelijk betaalde bedrag, een en ander ter beoordeling en ter keuze van THS/VLS en uitsluitend tegen inlevering van de geclaimde zaken.
Lid 3-
Door THS/VLS, c.q. na uitbesteding in haar opdracht door derden verrichte werkzaamheden met betrekking tot herstel, montage, en/of onderhoud, zijn gegarandeerd voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het moment van gereedkomen van de werkzaamheden, danwel vanaf de factuurdatum, een en ander ter beoordeling en ter keuze van THS/VLS, tenzij een langere garantietermijn is overeengekomen, waarvan nadrukkelijk op de factuur melding moet zijn gemaakt.
Lid 4-
De aanspraak op garantie vervalt indien:
A
de cliënt niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken THS/VLS daarvan in kennis stelt; 
B
THS/VLS niet de gelegenheid krijgt de gebreken te herstellen; 
C
cliënt of derden zonder voorkennis van THS/VLS en zonder haar nadrukkelijke toestemming, werkzaamheden hebben verricht die verband kunnen houden met de door THS/VLS geleverde goederen of verrichte montage- herstel- of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan;
D
indien het voertuig waarin de geleverde goederen zijn gemonteerd of waaraan de werkzaamheden zijn verricht, na montage van die goederen of het verrichten van die werkzaamheden oneigenlijk is gebruikt of is gebruikt in wedstrijdverband, voor snelheids-wedstrijden, terreinwedstijden of behendigheidsevenementen, als-mede voor militaire doeleinden, danwel is gebruikt op kennelijk onoordeelkundige wijze; 
E
de door THS/VLS geleverde onderdelen in een voertuig worden gebruikt in combinatie met andere dan originele onderdelen die daar kennelijk niet voor zijn bestemd, zoals afwijkende motoren, afwijkende bandenmaten, enz., alsmede indien voor het falen van de door THS/VLS geleverde goederen een andere oorzaak, buiten de invloedsfeer van THS/VLS aannemelijk is; 
F
de identificatienummers op de door THS/VLS geleverde goederen na de levering van deze goederen zijn veranderd, verwijderd of anderszins onleesbaar zijn gemaakt of geworden, alsmede indien de op deze goederen aangebrachte middelen ter controle van een juist gebruik, zoals de temperatuur-tabs op geleverde motoren, zijn veranderd, verwijderd of anderszins onleesbaar zijn gemaakt of geworden; 
G
cliënt het verschuldigde bedrag dat betrekking heeft op hetgeen waartoe de garantieclaim is ingediend niet of niet geheel heeft voldaan. 
Lid 5-
Het met de garantie gemoeide bedrag zal nimmer kunnen uitgaan boven het oorspronkelijk betaalde bedrag voor de betreffende goederen of diensten.
Lid 6-
De hiervoor geldende garantiebepalingen treden in de plaats van de door de fabrikant, de importeur danwel anderszins gestelde garantiebepalingen, uitgezonderd in het geval van nieuwe automobielen waarop uitsluitend de garantie van toepassing is die door de fabrikant c.q. de importeur wordt verstrekt.
Lid 7-
De garantiebepalingen zoals genoemd in lid 1 t/m lid 6 hebben, voor zover deze betrekking hebben op de levering van goederen,  uitsluitend betrekking op de levering van nieuwe goederen. De levering van gebruikte goederen geschiedt zonder enige vorm van garantie, tenzij nadrukkelijk anders met cliënt is overeengekomen, van welke overeenkomst tenminste aantekening moet zijn gehouden op de afleveringsnota of factuur, zonder welke aantekening geen rechtskracht aan een garantieclaim kan worden ontleend.
Artikel 8Ter zake van inruil
Lid 1-
De bij de koopovereenkomst ingeruilde goederen worden, indien de koper in afwachting van de levering van de door hem gekochte goederen, de ingeruilde goederen blijft gebruiken, eerst eigendom van THS/VLS, nadat de feitelijke levering daarvan aan THS/VLS heeft plaatsgevonden.
Lid 2-
Tijdens het gebruik als bedoeld in lid 1 zijn alle kosten, geen enkele uitgezonderd en met name die van onderhoud en eventuele schaden, door welke oorzaak danook ontstaan, ook als gevolg van verlies of diefstal, voor rekening en risico van cliënt.
Artikel 9Ter zake van aansprakelijkheid
Lid 1-
THS/VLS is nimmer aansprakelijk voor:
A
gevolgschade, schade wegens gederfde inkomsten of immateriële schade;
B
door niet leidinggevende ondergeschikten of onderopdrachtnemers veroorzaakte schade;
C

schade van derden die verband houdt met de door THS/VLS geleverde goederen of diensten, waaronder begrepen:

aanspraken van derden, werknemers van cliënt daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van THS/VLS die ter beschikking zijn gesteld van cliënt en werken onder diens toezicht of diens aanwijzingen;

aanspraken van derden, werknemers van THS/VLS daaronder begrepen, die in verband met uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens bedrijf.

Cliënt vrijwaart THS/VLS voor de onder sub c. genoemde schade.

Lid 2-
De door THS/VLS te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het uit hoofde van de overeenkomst door THS/VLS te ontvangen factuurbedrag. In geval van een overeenkomst met een looptijd van langer dan zes maanden, is de schadevergoeding beperkt tot de over de laatste zes maanden door THS/VLS te ontvangen vergoeding.
Lid 3-
De door THS/VLS te betalen schadevergoeding is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij uit hoofde van de door haar gesloten verzekering ten aanzien van de desbetreffende schade van de verzekeraar zal ontvangen.
Lid 4-
THS/VLS aanvaardt geen schadeclaims die verband houden met schade die is ontstaan door welke oorzaak ook, aan voertuigen of goederen die onbeheerd buiten de bedrijfsgebouwen van THS/VLS zijn achtergelaten, voor, tijdens of na het door THS/VLS verrichten van herstel- montage- of onderhoudswerkzaamheden.
Artikel 10Ter zake van geschillenbeslechting en rechtskeuze
Lid 1-
Onverminderd het recht van THS/VLS een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van THS/VLS, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie en het vragen van een voorziening in Kort Geding, een en ander behoudens gevallen waarin de Kantonrechter bevoegd is.
Lid 2-
Op de verbintenissen tussen THS/VLS en cliënt als bedoeld in de onderhavige voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 11Slotbepalingen
Lid 1-
Deze voorwaarden en bepalingen  komen in de plaats van alle eerder vastgestelde en gedeponeerde voorwaarden en bepalingen.
Lid 2-
Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst tussen THS/VLS en cliënt nietig zijn of vernietigd worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen terzake van bepalingen welke nietig of vernietigd zijn in overleg vervangende bepalingen overeenkomen, één en ander in de lijn van de reeds gemaakte afspraken.
Lid 3-
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van THS/VLS is het cliënt niet toegestaan de (vorderings-) rechten jegens THS/VLS uit hoofde van de overeenkomst, op enige wijze aan derden over te dragen dan wel te bezwaren.